Standaardovereenkomst tot Opdracht Polaro B.V.

Deze Standaardovereenkomst is onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden van Polaro. Een aantal termen die in deze Standaardovereenkomst voorkomen wordt uitgelegd in de Gebruiksvoorwaarden.

Partijen die via de Website een Boeking overeenkomen zijn bij de totstandkoming van een Overeenkomst automatisch gebonden aan de onderhavige Standaardovereenkomst. Deze Standaardovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van alle via de Website verzonden Offertes, en alle via de Website gesloten Boekingen.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer verklaren overeengekomen te zijn als volgt:

 1. De Fotograaf zal fotograferen op de bij Overeenkomst bepaalde datum in de bij Overeenkomst bepaalde plaats. In de hiervoor gesloten Overeenkomst zijn de afspraken voor deze Fotoshoot vastgelegd. Deze standaardovereenkomst is een aanvulling op de bestaande Overeenkomst en beoogt slechts de aspecten voor de loonbelasting en sociale verzekeringen te regelen.
 2. Fotograaf (Opdrachtnemer) en Opdrachtgever sluiten geen arbeidsovereenkomst (art. 7:610 BW), maar een overeenkomst van opdracht (art. 7:400 BW). Hiervoor zijn de volgende kenmerken van belang:
  1. De Opdrachtgever heeft geen zeggenschap over de artistieke inhoud en uitvoering van de Fotoshoot
  2. De Fotograaf heeft vooraf laten weten welk soort werkzaamheden hij zal gaan verrichten en de Opdrachtgever is hiermee bekend en akkoord
  3. De Fotograaf is geheel vrij om de concrete inhoud van de Fotoshoot te bepalen en op eigen wijze uitvoering daaraan te geven
  4. De Fotograaf maakt (ten dele) gebruik van eigen materialen
  5. Deze Overeenkomst wordt uitsluitend aangegaan voor de duur van de Fotoshoot of het Evenement en de werkzaamheden voor en na dit deze Fotoshoot.
 3. Er ontstaat hierdoor geen dienstbetrekking, waardoor de Artiestenregeling  van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van toepassing is. De Fotograaf kiest er echter voor om géén gebruik te maken van deze Artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen (“opting-out”). Door deze keuze mag de Opdrachtgever de gage voor de Fotoshoot bruto aan de Fotograaf betalen.
 4. Deze Standaardovereenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 23 augustus 2016 onder nummer 90616.20026.1.0 beoordeelde overeenkomst. Indien de werkwijze in de praktijk overeenkomt met hetgeen in onderdeel 2 van deze overeenkomst wordt beschreven, is de Opdrachtgever gevrijwaard van de afdracht van loonheffingen. Dit model kan gebruikt worden t/m 31 december 2020, behoudens eerdere intrekking door de Belastingdienst.
 5. In geval van het overeenkomen van een fotoshoot door de Fotograaf en de Gebruiker, zal 15% van de door(namens) de Fotograaf gefactureerde omzet op basis van de tarieven zoals de Fotograaf die in het Account heeft ingevuld ten tijde van het aanbod aan Gebruiker ingehouden worden als bemiddelingsfee door Polaro B.V. (exclusief BTW).
 6. Indien de Fotograaf de betaling of levering van een Opdracht buiten Polaro B.V. om doet, worden de kosten zoals hierboven omschreven in lid 1, verhoogd tot 30% en verrekend met de door de Fotograaf, eventueel in de toekomst, gefactureerde omzet.
 7. Polaro B.V. heeft het recht de kostenvergoeding van reeds definitief vastgelegde en nog niet uitgevoerde Opdrachten in mindering te brengen op het door te storten bedrag.
 8. Indien handmatige administratieve acties van de Fotograaf noodzakelijk zijn ten gevolge van het niet volgen van de samenwerkingsafspraken door de Fotograaf worden per geval de kosten verhoogd met €15.- exclusief BTW administratiekosten.