Gebruiksvoorwaarden Polaro B.V.

Welkom op Polaro, en hartelijk dank voor het gebruiken van ons platform! Door onze producten en diensten te gebruiken, ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. Neem deze voorwaarden zorgvuldig door, zodat je volledig op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van onze producten en diensten.

1. Introductie

1.1 Missie

Organisaties hebben een verhaal te vertellen. Mensen maken herinneringen. Het is de missie van Polaro om diensten aan te bieden die het laagdrempelig en gemakkelijk maakt om professionele fotografie te boeken om deze verhalen en herinneringen vast te leggen en beter te vertellen. Om dit te realiseren biedt Polaro haar gebruikers via een website en mobiele applicaties een marktplaats waar vraag naar en aanbod van professionele fotografie elkaar kunnen vinden, zij persoonlijk contact kunnen hebben, en tot een transactie kunnen overgaan. Als bemiddelaar tussen beide partijen faciliteert Polaro deze transactie. Zo maken we door samen te werken de wereld samen een stuk je mooier. 

1.2 Reikwijdte

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden die gelden voor Cruquiuskade 59 de dienst getiteld “Polaro” die wordt aangeboden door Polaro B.V. – besloten vennootschap in oprichting met statutaire zetel in Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Cruquiuskade 59, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 72916893 – via de url https://www.Polaro.nl/

2. Definities

Gebruiksvoorwaarden De onderhavige gebruiksvoorwaarden van Polaro.
Polaro Polaro B.V., besloten vennootschap in oprichting met statutaire zetel in Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Cruquiuskade 59, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 72916893. Polaro B.V. treedt op als intermediair: het bemiddelt opdrachten tussen een Bezoeker en een Fotograaf. 
Website De technische infrastructuur en het geheel aan gebruiksmogelijkheden dat door Polaro wordt aangeboden via de url https://www.Polaro.nl/, evenals andere aan Polaro verbonden domeinnamen en applicaties.
Bezoeker De natuurlijke – of rechtspersoon die de Website van Polaro bezoekt.
Gebruiker De natuurlijke persoon die zich op de Website heeft geregistreerd door middel van het aanmaken van een Account.
Account Identificatie van de Gebruiker die hem toegang verleent tot bepaalde onderdelen van de Website. Aan een Account zijn een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord gekoppeld.
Gebruikerscontent Alle informatie en/of gegevens die de Gebruiker invoert, uploadt, op de Website publiceert, of anderszins via de Website verspreid/toegankelijk maakt.
Polaro content Alle informatie en/of gegevens die Polaro ter beschikking stelt via de Website, inclusief door derde partijen aan Polaro beschikbaar gestelde informatie en/of gegevens, met uitzondering van Gebruikerscontent.
Fotograaf

Fotografiebedrijf

De natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een of meerdere op de Website aangeboden Fotografieopdracht(en), en wanneer een Fotografieopdracht geboekt wordt zich als Opdrachtnemer aan de uitvoering hiervan committeert.

De groep Fotografen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een of meerdere op de Website aangeboden Fotografieopdracht(en), en wanneer een Fotografieopdracht geboekt wordt zich als gezamenlijk Opdrachtnemer aan de uitvoering hiervan committeert.

Fotografieopdracht of Fotoshoot De via een Fotografenpagina op de Website aangeboden dienst: een te leveren artistieke prestatie, in de ruimste zin des woords.
Fotografenpagina De pagina op de Website waarop de Agent het door de Fotograaf aangeboden Fotografieopdracht via Polaro adverteert, met daarop de door de Agent verstrekte of geüploade gegevens en informatie.
Agent De Gebruiker die een Fotografenpagina heeft aangemaakt, deze Fotografenpagina beheert, alsmede de Aanvragen voor Fotografieopdrachten van deze Fotograaf afhandelt welke via de Fotografenpagina worden ontvangen. De Agent hoeft geen Fotografiemedewerker te zijn.
Fotografiemedewerker De Gebruiker die onderdeel uitmaakt van een Fotografiebedrijf, indien dit een groep natuurlijke personen betreft, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een of meerdere op de Website aangeboden Fotografieopdracht(en).
Toeleverancier De Gebruiker die om de Fotografieopdracht van een Fotograaf mogelijk te maken beeldtechniek en/of andere zaken ter beschikking stelt en/of installeert, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere voor licht, geluid en podiumdelen.
Aanvraag De aanvraag verstuurd door een Gebruiker aan een Fotograaf strekkende tot het uitbrengen van een Offerte voor de uitvoering van een Fotografieopdracht.
Aanvrager De Gebruiker die een Fotograaf een Aanvraag heeft verstuurd.
Offerte Een naar aanleiding van een Aanvraag door de Agent opgesteld aanbod, met daarin de Prijs van het Fotografieopdracht, Benodigdheden, en andere relevante details zoals maar niet beperkt tot aanvangstijd, eventueel te nemen pauze(s) en eindtijd.
Optie Het eerste recht om de Fotograaf gedurende een beperkt tijdsbestek te boeken voor de datum in de Aanvraag.
Boeking De tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst van Opdracht, waarin vermeld staan de Prijs van het Fotografieopdracht, Benodigdheden, en andere relevante details zoals maar niet beperkt tot aanvangtijd, eventueel te nemen pauze(s) en eindtijd.
Opdracht De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verleende opdracht tot het verzorgen van een Fotografieopdracht.
Opdrachtgever De Gebruiker die de Fotograaf en indien van toepassing diens Toeleverancier de opdracht verstrekt tot het verzorgen van een Fotografieopdracht.
Opdrachtnemer De Fotograaf en indien van toepassing diens Toeleverancier die een Opdracht tot het verzorgen van een Fotografieopdracht van Opdrachtgever aanneemt of aannemen.
Benodigdheden Op de Fotografenpagina gepubliceerde aanvullende bepalingen, welke onlosmakelijk verbonden zijn met de Boeking, met betrekking tot de aard van de gecontracteerde prestaties, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere bepalingen met betrekking tot fotostudio, kleedkamer, elektriciteit, hulp bij op- en afbouw, catering en technische bepalingen inzake belichting.
Prijs De totale prijs welke Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen voor het uitvoeren van de Opdracht. Hierbij zijn Servicekosten, eventuele wacht tarieven, techniekkosten en overige meerkosten inbegrepen.
Servicekosten De bemiddelingsfee, ofwel kosten die berekend worden voor de bemiddeling van Polaro tussen Gebruikers.
Meerwerk Alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de Boeking, waardoor de Opdrachtnemer meer werkzaamheden moet verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken dan bij totstandkoming van de Boeking bekend was.
Fotografieverdiensten Het bedrag dat een Opdrachtnemer ontvangt voor het verzorgen van een Fotografieopdracht. Dit bedrag is inclusief eventuele wacht tarieven, overige meerkosten, en indien de Opdrachtnemer zelf beeldtechniek en/of andere zaken ten dienste van de uitvoering van de Opdracht levert, inclusief het bedrag dat de Opdrachtnemer hiervoor ontvangt.
Gedragscode Gebruikers Het geheel aan regels waaraan de Gebruiker zich dient te houden.
Berichtensysteem Het systeem op de Website dat Gebruikers kunnen gebruiken om met elkaar te communiceren over (de totstandkoming van) een Boeking.
Gebruik Verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw

3. Algemeen

3.1 Gebondenheid aan Gebruiksvoorwaarden

Door te registreren op Polaro, gaat een Gebruiker een juridisch bindende overeenkomst aan, waarbij de Gebruiker aanvaardt gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle op de Website verrichte handelingen, alle via de Website uitgebrachte Offertes en alle via de Website gesloten Boekingen.

3.2 Oneens met (een) bepaling(en)

Indien een Gebruiker het oneens is met (de strekking van) een bepaling uit onderhavige Gebruiksvoorwaarden kan deze Gebruiker Polaro schriftelijk verzoeken om afwijkende bepalingen te handhaven, door een e-mail te verzenden naar hallo@polaro.nl. Eventuele afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Polaro zijn overeengekomen.

3.3 Recht van wijziging

Polaro behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan aan Gebruikers. U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden zijn op de Website beschikbaar. U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden gelden met onmiddellijke ingang tenzij anders vermeld. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, kan de Gebruiker diens Account beëindigen.

4. Registratie

4.1 Aanmaken van een Account / Registreren als Gebruiker

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde onderdelen van de Website, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het boeken van een Fotografieopdracht of het aanmaken van een Fotografenpagina, dien je een Account aan te maken teneinde je als Gebruiker te registreren. Deze registratie geschiedt door middel van het invullen en via de Website insturen van een online registratieformulier.

4.2 Verbod creëren Account op naam van andere persoon

Het is niet toegestaan een Account te creëren op naam van een andere natuurlijke – of rechtspersoon, tenzij de betreffende andere persoon daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

4.3 Verklaring juistheid informatie

De Gebruiker staat er jegens Polaro voor in dat alle verstrekte Gebruikerscontent compleet, naar waarheid en juist is. Polaro is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens. Indien Polaro aanwijzingen heeft dat enige informatie die door een Gebruiker is opgegeven of is geüpload incompleet, niet naar waarheid, misleidend of onjuist is, dan is zij gerechtigd deze informatie te verwijderen of, indien zij dat wenst, het Account van de betreffende Gebruiker zonder notificatie of nadere motivering te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van het Account staan.

4.4 Beperking Gebruiker

Om je te kunnen registreren als Gebruiker dien je minimaal 18 jaar oud te zijn en officieel woonachtig te zijn in Nederland. Indien Polaro sterke aanwijzingen heeft dat een Gebruiker niet (meer) aan deze criteria voldoet is zij gerechtigd om het Account van de betreffende Gebruiker zonder notificatie of nadere motivering te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van het Account staan.

4.5 Weigeren Gebruiker door Polaro

Polaro heeft, onverminderd de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, te allen tijde het recht om eenzijdig, zonder notificatie en/of opgaaf van redenen, een registratie te weigeren of te annuleren.

4.6 Geheimhouding wachtwoord

Een Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord dat toegang verleent tot de Website en het Account van de Gebruiker. Polaro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit verlies, diefstal, misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde.

4.7 Beëindigen Account door Gebruiker

Een Gebruiker kan op elk gewenst moment zijn/haar Account beëindigen of deactiveren via de hiertoe aangewezen knop op de pagina “Mijn Account”. Het Account zal vervolgens zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen beëindigd worden. Een Gebruiker krijgt van de beëindiging of deactivatie per e-mail bevestiging. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van het Account staan.

4.8 Beëindigen Account door Polaro

Polaro heeft, onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, te allen tijde het recht om eenzijdig, zonder notificatie en/of opgaaf van reden, een Account te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van het Account staan.

4.9 Beperking Fotograaf

Om voor een Fotograaf als Agent een Fotografenpagina te kunnen aanmaken dienen alle Fotografiemedewerkers alsook de Agent en indien van toepassing de Toeleverancier van de Fotograaf minimaal 18 jaar oud te zijn, officieel woonachtig te zijn in Nederland en in het bezit van een geldig Nederlands of Europees identiteitsbewijs. Indien Polaro sterke aanwijzingen heeft dat een Fotografiemedewerker, een eventuele Toeleverancier en/of de Agent niet (meer) aan deze criteria voldoet is zij gerechtigd om eenzijdig, zonder notificatie en/of opgaaf van redenen, de betreffende Fotografenpagina te weigeren of te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van de Fotografenpagina staan.

4.10 Fotografiemedewerker worden

Als een Fotografiebedrijf bestaat uit meerdere natuurlijke personen, kan de Agent door de Fotografenpagina te bewerken deze personen per e-mail uitnodigen om indien zij nog geen Gebruiker zijn een Account aan te maken op Polaro en lid te worden van de betreffende Fotograaf. Als de Agent en de Fotograaf niet dezelfde persoon zijn, kan de Agent door de Fotografenpagina te bewerken degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Fotografieopdracht per e-mail uitnodigen om indien hij/zij nog geen Gebruiker is een Account aan te maken op Polaro en lid te worden van de betreffende Fotograaf. Alleen Gebruikers kunnen een uitnodiging tot het worden van Fotografiemedewerker accepteren. Hierbij machtigt de Gebruiker de Agent tot het verrichten van rechtshandelingen in zijn/haar naam, zoals het uitbrengen van Offertes, het verzenden van facturen, en het sluiten van Boekingen. Wanneer een Boeking tot stand komt zijn Agent en indien van toepassing Fotografiemedewerkers en de Toeleverancier van de Fotograaf gezamenlijk aan te merken als Opdrachtnemer.

4.11 Toeleverancier worden

Als een Fotograaf voor de uitvoering van het aangeboden Fotografieopdracht samenwerkt met een externe Toeleverancier, nodigt de Agent tijdens het aanmaken van de Fotografenpagina deze Toeleverancier per e-mail uit om indien hij/zij nog geen Gebruiker is een Account aan te maken op Polaro en Toeleverancier te worden van de betreffende Fotograaf. Alleen Gebruikers kunnen een uitnodiging tot het worden van Toeleverancier accepteren. Wanneer een Boeking tot stand komt zijn Fotografiemedewerkers, Agent en indien van toepassing de Toeleverancier van de Fotograaf gezamenlijk aan te merken als Opdrachtnemer.

5. Totstandkoming Boeking

5.1 Aanvraag indienen

Via iedere Fotografenpagina op de Website kan een Gebruiker de Fotograaf via het Berichtensysteem een bericht sturen, de beschikbaarheid van de Fotograaf op een bepaalde datum checken en/of een Aanvraag voor het ontvangen van een Offerte voor een Fotografieopdracht indienen. De Aanvraag is altijd vrijblijvend. Het staat de Aanvrager dan ook vrij voor dezelfde gelegenheid eveneens bij andere Fotografen een Aanvraag in te dienen, om de kans dat er uiteindelijk met een Fotograaf een Boeking tot stand komt te vergroten. Na het indienen van een Aanvraag ontvangt de Aanvrager van Polaro per e-mail een bevestiging van ontvangst van de Aanvraag.

5.2 Reactietermijn Aanvraag

Na het ontvangen van een Aanvraag dient de Agent binnen vierentwintig (24) uur te reageren op de Aanvraag, door via het Berichtensysteem een Offerte uit te brengen, een bericht te sturen of de Aanvraag te weigeren. In alle voornoemde gevallen ontvangen beide partijen hiervan per e-mail bericht. Wanneer het aangevraagde Fotografieopdracht binnen een week na de Aanvraag zou moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bij een Aanvraag voor een Fotografieopdracht op een bruiloft, dient de Agent binnen de grenzen van wat redelijkerwijs van hem/haar te verlangen valt zo snel mogelijk en ten laatste binnen vierentwintig (24) uur op de Aanvraag te reageren. Indien de Aanvrager in de Aanvraag niet alle gevraagde informatie verstrekt heeft welke nodig is voor het uitbrengen van een volledige Offerte, rust op de Agent de zorgplicht de Aanvrager zo snel mogelijk na ontvangst van de Aanvraag te contacteren teneinde de ontbrekende informatie te vergaren.

5.3 Radiostilte

Indien Aanvrager na het indienen van de Aanvraag niet reageert op berichten die de Agent via het Berichtensysteem naar Aanvrager verstuurt, wordt de Agent geacht aan de onder 5.2 genoemde zorgplicht te hebben voldaan. Het staat de Aanvrager te allen tijde vrij de Aanvraag in te trekken.

5.4 Aanvraagweigering

Indien een Agent een Aanvraag weigert en de Aanvrager voor dezelfde gelegenheid geen andere Aanvragen meer heeft uitstaan, neemt Polaro contact op met de betreffende Aanvrager, teneinde alternatieve Fotografen te suggereren. Het staat Polaro vrij informatie inzake het aantal of percentage van Aanvragen dat een Agent heeft geaccepteerd dan wel heeft geweigerd in de toekomst te publiceren op de betreffende Fotografenpagina, zonder dat de Agent in kwestie hiertoe toestemming hoeft te verlenen.

5.5 Aanvraagacceptatie & verzending Offerte

Met het via de Website uitbrengen van een Offerte door de Agent doet de Fotograaf de Aanvrager een aanbod. Indien de Fotograaf werkt met een Toeleverancier dient de Fotograaf de opgestelde Offerte eerst voor akkoord naar de Toeleverancier te sturen. Indien de Toeleverancier met de Offerte akkoord gaat, machtigt hij/zij de Fotograaf tot het mede in zijn/haar naam uitbrengen van deze Offerte en sluiten van een Boeking. Tevens machtigt de Toeleverancier Polaro door akkoord te gaan met een Offerte tot het uitbrengen van een hiermee corresponderende factuur in zijn/haar naam. De Boeking komt pas tot stand na aanvaarding van de Offerte door de Aanvrager, zie artikel 5.8. De Offerte dient te omvatten de Prijs van het Fotografieopdracht, Benodigdheden, en andere relevante details zoals maar niet beperkt tot aanvangtijd, eventueel te nemen pauze(s) en eindtijd. De Gebruiksvoorwaarden en de Standaardovereenkomst van Polaro maken integraal onderdeel uit van iedere Offerte.

5.6 Optie

Zodra de Agent of een Fotograaf een Offerte uitbrengt, heeft de Aanvrager in kwestie automatisch een optie voor het Fotografieopdracht door deze Fotograaf op de aangevraagde datum. Deze optie houdt in dat de Aanvrager, zonder enige nadere verplichting, gedurende veertien (14) dagen een eerste recht heeft om Fotograaf te boeken voor de geopteerde datum. Indien een tweede Aanvrager via de Website een Aanvraag indient voor dezelfde Fotograaf op de optiedatum van Aanvrager, krijgt de eerste Aanvrager achtenveertig (48) uur de tijd om zijn recht tot eerste boeken uit te oefenen. Beide Aanvragers worden hiervan via het Berichtensysteem op de hoogte gesteld. Indien de eerste Aanvrager niet binnen achtenveertig (48) uur gebruik heeft gemaakt van dit eerste recht tot boeken, vervallen alle rechten hiertoe.

5.7 Reactietermijn Offerte

Onverminderd hetgeen in 5.6 bepaald is, heeft de Aanvrager veertien (14) dagen na ontvangst van de Offerte de tijd om deze via het Berichtensysteem te accepteren, de Agent te verzoeken de Offerte te wijzigen, of de Offerte af te wijzen. Hiervan ontvangen beide partijen per e-mail bericht. Na afloop van deze termijn komen de Offerte en hiermee de optie zoals onder 5.6 uiteengezet automatisch te vervallen. Het staat de Agent te allen tijde vrij een verzoek om wijziging van de Offerte te weigeren. Indien de Agent de Offerte op verzoek van de Aanvrager wijzigt, treedt voornoemde reactietermijn opnieuw in werking.

5.8 Totstandkoming Boeking

Een Boeking komt tot stand nadat de Aanvrager de door de Fotograaf uitgebrachte Offerte via de Website heeft geaccepteerd, en de betaling van de Prijs via een van de daartoe op de Website ter beschikking gestelde betaalmethodes is goedgekeurd. Bij deze Boeking zijn de Agent, de Fotografiemedewerkers en indien van toepassing de Toeleverancier van de Fotograaf gezamenlijk aan te merken als Opdrachtnemer. De Aanvrager in kwestie is Opdrachtgever. De Gebruiksvoorwaarden en de Standaardovereenkomst van Polaro maken integraal onderdeel uit van iedere Boeking. Opdrachtnemer en Opdrachtgever erkennen dat Polaro louter als bemiddelaar optreedt en geen contractpartij vormt in de verbintenis tussen hen onderling. Polaro faciliteert de totstandkoming van de Boeking, welke direct tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt gesloten. Via het Berichtensysteem en per e-mail zal Polaro de Boeking zo spoedig mogelijk na totstandkoming hiervan aan beide partijen doen toekomen.

5.9 Afkoelingsperiode

Opdrachtgever heeft het recht om de Boeking binnen zeven (7) werkdagen na de elektronische totstandkoming van de Boeking kosteloos te annuleren. Dit dient schriftelijk te gebeuren door via het Berichtensysteem een bericht van deze strekking te versturen naar Opdrachtnemer. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien Opdrachtgever de Boeking niet binnen zeven (7) werkdagen na de elektronische totstandkoming van de Boeking heeft geannuleerd is de Boeking bindend. Bij een eventuele annulering na de afkoelingsperiode is de Boeking definitief tot stand gekomen en zijn de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde annuleringsbepalingen van kracht. Indien een Boeking binnen een maand voor de datum van het Fotografieopdracht tot stand komt, is voornoemde afkoelingsperiode niet van toepassing.

5.10 Erkenning juridisch effect elektronische communicatie

Partijen erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt. Volgens de Europese regelgeving is een Overeenkomst (boeking cq koop) gesloten via de elektronische weg (lees via internet en/of e-mail) een rechtsgeldige Overeenkomst (boeking cq koop) waarop de overeengekomen betaling dient te volgen.

Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen Boekingen tussen Partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft ter zake van de tussen Partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs door de partij, die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is. In geval van een conflict aangaande de inhoud, vorm of verzend-/ontvangsttijdstip van door partijen verzonden elektronische berichten, of van de door hen via de Website ingegeven of achtergelaten informatie, zal relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of de elektronische databases van Polaro als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

5.11 Meerwerk

Eventueel Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht aan Opdrachtgever. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Boeking gestelde condities en verstrekte details. Van Meerwerk kan alleen sprake zijn indien de door Opdrachtgever verstrekte details op basis waarvan de Offerte is uitgebracht en de Boeking is gesloten wijzigen, zoals bijvoorbeeld de reeds aanwezige beeldtechniek en/of het aantal verwachte aanwezigen, of indien Opdrachtgever in tegenstelling tot het verklaarde ten tijde van de totstandkoming van de Boeking niet aan de Benodigdheden kan voldoen. Een reiskostenvergoeding kan nooit worden aangemerkt als Meerwerk, nu reiskosten zonder uitzondering bij de prijs van het Fotografieopdracht inbegrepen zijn. Minderwerk wordt niet verrekend. Indien Meerwerk aan de orde is dient de Agent een e-mail te sturen naar hallo@polaro.nl met als onderwerp “Meerwerk”, onder vermelding van de datum van het Fotografieopdracht, met toelichting inzake de bron van het Meerwerk. Hierna neemt Polaro zo spoedig mogelijk contact op. Over Meerwerk worden Servicekosten geheven.

6. Bepalingen met betrekking tot de Opdracht

6.1 Afwezigheid dienstbetrekking

Bij een Boeking welke via de Website tot stand komt is nimmer sprake van een dienstbetrekking, noch tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, noch tussen Polaro en Opdrachtnemer. Een Fotograaf en diens Toeleverancier zijn evenmin op andere wijze ondergeschikt aan Polaro, aangezien zij voor eigen rekening en risico diensten verrichten. Hierop zijn geen uitzonderingen te maken. Door een Account aan te maken en akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden gaan Gebruikers automatisch ook akkoord met het buiten toepassing laten van de fictieve dienstbetrekking en de gageregeling voor Fotografen. Bij de totstandkoming van een Boeking zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer gebonden aan de “Standaardovereenkomst Opting-Out uit de Fotografenregeling” (kortweg aangeduid als “Standaardovereenkomst“). 

6.2 Belasting

Fotografieverdiensten worden conform de Standaardovereenkomst uitgekeerd als brutogage. Het doorgeven van Fotografieverdiensten aan de Belastingdienst is de eigen verantwoordelijkheid van Fotografiemedewerkers en Toeleveranciers. Polaro is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de belastingaangifte door Gebruikers. Polaro raadt Gebruikers die niet beschikken over toereikende kennis aan voor advies over fiscale aangelegenheden en verplichtingen contact op te nemen met een belastingadviseur. Polaro doet geen uitspraken over fiscaal-inhoudelijke kwesties.

6.3 Facturen

De Opdrachtnemer machtigt Polaro om in zijn of haar naam een factuur uit te brengen aan de Opdrachtgever. Polaro fungeert hierbij nimmer als contractpartij, maar faciliteert als bemiddelaar de digitale betaling van het Fotografieopdracht.

6.4 Af te dragen gelden

De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen gelden, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de auteursrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat deze voor rekening van Opdrachtnemer komen (wat wil zeggen voor rekening van de Fotograaf, nooit van de Toeleverancier).

6.5 Bekendheid prestaties

De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de Boeking met Opdrachtnemer, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Opdrachtnemer, alsmede met de soort en/of de aard van de concreet gecontracteerde prestaties.

6.6 Wijziging personele bezetting Opdrachtnemer

Een Fotograaf of Agentschap bestaande uit meerdere Fotografiemedewerkers behoudt zich als Opdrachtnemer het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting ongeacht de reden van wijziging, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door Opdrachtnemer wordt gewaarborgd. Wanneer Opdrachtnemer solist is, dat wil zeggen in zijn of haar eentje een Fotografieopdracht verzorgt, is een wijziging in de personele bezetting zonder uitdrukkelijk verleende schriftelijke toestemming door Opdrachtgever niet toegestaan.

6.7 Toegang tot locatie van het Fotografieopdracht

Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het Fotografieopdracht kunnen belemmeren. Vertragingen of niet Fotografieopdracht, veroorzaakt doordat aan deze eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kan nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de Opdrachtnemer en/of Polaro.

6.8 Oponthoud

Indien Opdrachtnemer op weg naar het Fotografieopdracht oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. Opdrachtnemer zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

6.9 Veiligheidsgarantie door Opdrachtgever

Vanaf het moment dat Opdrachtnemer en diens begeleiders en/of introducees arriveren op de plaats waar de Opdracht volbracht dient te worden, staat Opdrachtgever garant voor de veiligheid van Opdrachtnemer en diens begeleiders en/of introducees.

6.10 Overige garanties door Opdrachtgever

De Opdrachtgever garandeert dat:

 1. Benodigdheden van de Opdrachtnemer zoals gepubliceerd op diens Fotografenpagina door Opdrachtgever zullen worden verzorgd, daar zij integraal onderdeel uitmaken van de Boeking. Benodigdheden worden door Opdrachtgever verzorgd, tenzij van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Ingeval het Fotografieopdracht in de open lucht plaats heeft de locatie van het Fotografieopdracht deugdelijk afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of zaken van Opdrachtnemer.
 3. Indien stroom is opgenomen in de Benodigdheden, er op locatie sprake is van een deugdelijke stroomvoorziening. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ondeugdelijke en/of falende stroomvoorziening. Dit tenzij vooraf schriftelijk expliciet anders is overeengekomen bijvoorbeeld omdat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft gevraagd zelfstandig zorg te dragen voor de stroomvoorziening.
 4. Bij het vastleggen van een optreden, de Opdrachtnemer de afstand tussen de ingang en een eventuele kleedkamer, en een eventuele kleedkamer en het podium, ongestoord en veilig kan afleggen.
 5. Indien laden en lossen in de Benodigdheden is opgenomen en hiervoor een ontheffing nodig is, Opdrachtgever hiervoor zorg zal dragen.
 6. Indien een of meerdere parkeerplaatsen aldus de Benodigdheden vereist zijn en voor parkeren op de locatie van het Fotografieopdracht betaald dient te worden, Opdrachtgever de parkeerkosten zal betalen. Opdrachtgever dient dit bij de Aanvraag van een Offerte te melden, zodat de parkeerkosten in de Prijs kunnen worden inbegrepen.

Indien aan bepalingen in dit artikel niet is voldaan door Opdrachtgever, wordt voorafgaand aan het Fotografieopdracht aan Opdrachtgever een extra toeslag van 25% van de Prijs in rekening gebracht plus eventuele bijkomende kosten voor aanvullende materialen op straffe van eenzijdig annuleren van de Opdracht door Opdrachtnemer. Dit bedrag zal als Meerwerk worden aangemerkt en via de Website worden geïncasseerd.

6.11 Niet voldoen aan 6.9 dan wel 6.10

Vertragingen of geen Fotografieopdracht, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in artikel 6.10, niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij Opdrachtnemer of Polaro.

6.12 Garantie door Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer garandeert op het afgesproken tijdstip (kort voor aanvang van het Fotografieopdracht) aanwezig te zijn, met alle zaken die voor uitvoering van de Opdracht nodig zijn met uitzondering van de zaken genoemd in de Benodigdheden, welke door Opdrachtgever worden verzorgd tenzij van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen. De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten Boeking met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken. Polaro behoudt zich het recht voor de Fotografenpagina en/of de Account(s) van de betreffende Agent, Fotografiemedewerkers en/of Toeleverancier ingeval van schending van dit artikel zonder waarschuwing te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van de Fotografenpagina of Account staan.

6.13 No-Show

Indien de Opdrachtnemer zonder de Boeking uit hoofde van een van de in artikel 13.1 sub e dan wel artikel 14.1 genoemde gronden te ontbinden of de Boeking uit hoofde van de redenen genoemd in artikel 6.14 te annuleren niet komt opdagen op de in de Boeking overeengekomen tijd en plaats, of meer dan een uur vertraagd is zonder dat Opdrachtgever verzuimd heeft zijn verplichting uit hoofde van artikel 6.5 na te komen of sprake is van de situatie genoemd in artikel 6.10, is Opdrachtnemer in gebreke en beëindigt Polaro per direct het Account van de betreffende Agent en alle Fotografiemedewerkers. Het is deze natuurlijk personen niet toegestaan een nieuw Account aan te maken op Polaro; ook niet met een ander e-mailadres. Indien Polaro aanwijzingen heeft dat een van de betreffende natuurlijk personen zich opnieuw als Gebruiker heeft geregistreerd, is zij gerechtigd het betreffende Account zonder waarschuwing te beëindigen. Polaro hanteert dit stringente beleid daar een “no-show” ongemak en kosten veroorzaakt voor de Opdrachtgever en ernstige schade toebrengt aan de gepercipieerde betrouwbaarheid van Polaro’s dienstverlening. Ingeval van een no-show stelt Polaro alles in het werk om gelijkwaardige vervanging van Opdrachtnemer voor Opdrachtgever te regelen. Eventuele bijkomende kosten voor het boeken van een Fotografieopdracht van de vervangende Fotograaf komen hierbij voor rekening van de oorspronkelijke Opdrachtnemer.

6.14 Exceptie fotografieopdracht buiten het vestigingsland  van Opdrachtnemer

Ingeval de Fotograaf in kwestie een aanvraag ontvangt voor een Fotografieopdracht buiten het vestigingsland op de datum van uitvoering van de Opdracht, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om – zonder dat Opdrachtnemer of Polaro hierdoor jegens Opdrachtgever schadeplichtig wordt – de Opdracht te annuleren, zulks tot uiterlijk veertien (14) dagen voor de datum van de uitvoering van de Opdracht, óf in overleg met de Opdrachtgever tegen dezelfde voorwaarden de uitvoering van de Opdracht naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum te verplaatsen. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 10.8 van toepassing.

6.15 Vervanging Opdrachtnemer

Indien een Opdrachtnemer door ziekte en/of overmacht niet in staat is de Opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, stelt Opdrachtnemer of – indien dat door ziekte van Opdrachtnemer onhaalbaar is – Polaro alles in het werk om gelijkwaardige vervanging van Opdrachtnemer voor Opdrachtgever te regelen, zonder ten aanzien hiervan enige garantie te verstrekken. Eventuele in redelijkheid te maken bijkomende kosten voor het boeken van een Fotografieopdracht van de vervangende Fotograaf komen hierbij voor rekening van Polaro, doch met een maximum van €250 (zegge tweehonderdvijftig euro). Het staat Opdrachtgever in dit geval ook vrij een Fotografieopdracht van de gesuggereerde vervangende Fotograaf niet te accepteren en de Opdracht te annuleren, waarbij de reeds betaalde Prijs door Polaro wordt teruggestort.

6.16 Bruikrecht fototoestellen/of apparatuur

Het door Opdrachtgever en/of gasten van de Opdrachtgever gebruik maken van fototoestellen/of apparatuur welke door Opdrachtnemer is meegenomen is niet toegestaan tenzij dat vooraf anders is bepaald met de Opdrachtnemer.

7. Prijzen

7.1 Prijsopgaven

Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen gelden (in het geval van videografie).

7.2 Laagste-prijs-garantie

Fotografen op Polaro geven een laagste-prijs-garantie af aan Bezoekers. Dit wil zeggen dat de Fotograaf garandeert dat het op Polaro aangeboden Fotografieopdracht nergens anders goedkoper te boeken is dan via de Website. Indien Polaro aanwijzingen heeft dat een Fotografieopdracht van een Fotograaf elders goedkoper te boeken is, dan is zij gerechtigd de Agent te waarschuwen of, indien zij dat wenst, de betreffende Fotografenpagina en/of de Account(s) van de betreffende Agent en/of Fotografiemedewerkers zonder waarschuwing te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van de Fotografenpagina of Account staan.

7.3 Afronding

Ons systeem verwerkt alleen hele getallen en alle prijzen worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele bedrag.

7.4 Reiskostenvergoeding

Reiskosten en andere eventueel te maken onkosten dienen door de Fotograaf bij het aanmaken van een Fotografenpagina in de Prijs te worden meegenomen en kunnen niet apart in rekening worden gebracht. Een Fotografieopdracht zal soms dichtbij plaatsvinden, soms verder weg. Dit moet de Fotograaf verdisconteren bij het invoeren van de Prijs.

8. Betalingen

8.1 Betalingstermijnen

Tenzij uitdrukkelijk anders van tevoren schriftelijk is overeengekomen, dient bij totstandkoming van de Boeking de gehele Prijs door Opdrachtgever te worden voldaan, via een van de daartoe door Polaro ter beschikking gestelde betalingsfaciliteiten. Pas dan is een Boeking tot stand gekomen. Eventueel Meerwerk wordt zoals bepaald in 5.11 afzonderlijk in rekening gebracht. De betalingstermijn bij Meerwerk verschilt van geval tot geval en hangt af van het moment waarop duidelijk wordt dat bij uitvoering van de Opdracht van Meerwerk sprake is.

8.2 Verzuim

Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen. Bij geen, onvolledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€250). Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door Opdrachtnemer in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel heeft Opdrachtnemer het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.

8.3 Zekerheid

Opdrachtnemer is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Opdrachtnemer te verschaffen.

8.4 Directe betalingen

De Opdrachtgever verplicht zich jegens Polaro nimmer direct betalingen uit hoofde van een via de Website gesloten Boeking te verrichten aan Opdrachtnemer of enige vertegenwoordiger van Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer verplicht zich jegens Polaro nimmer direct betalingen uit hoofde van een via de Website gesloten Boeking van Opdrachtgever of enige vertegenwoordiger van Opdrachtgever aan te nemen. Polaro erkent directe en contante betalingen niet; deze zijn derhalve niet toegestaan. Om de Gebruiksvoorwaarden te kunnen handhaven dienen alle transacties via de Website plaats te vinden. Door de betalingen via de Website te laten verlopen, wordt de Gebruiker beschermd door de Gebruiksvoorwaarden.

8.5 Servicekosten

De Opdrachtnemer geeft Polaro het recht als bemiddelaar de Prijs bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Op de Fotografieverdiensten worden door Polaro Servicekosten ingehouden. Ons systeem verwerkt alleen hele getallen en de Servicekosten worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele bedrag. De Servicekosten bedragen een percentage van de Fotografieverdiensten, te weten 15% (zegge vijftien procent).

8.6 Exceptie Servicekosten Toeleverancier

Indien een Toeleverancier beeldtechniek en/of andere zaken ten dienste van de uitvoering van de Opdracht levert, worden over de vergoeding die deze Toeleverancier hiervoor rekent geen Servicekosten geheven.

8.7 Exceptie Servicekosten Eigen Netwerk Fotografieopdracht

Indien een Boeking tot stand komt doordat een Fotograaf of Agent aan een e-mailadres dat niet reeds gekoppeld is aan het Account van een Polaro Gebruiker een Offerte heeft verzonden, worden over de Fotografieverdiensten behorend bij deze Boeking geen Servicekosten geheven. Hetzelfde geldt voor alle hierop volgende Boekingen van de Fotograaf in kwestie door dezelfde Opdrachtgever (te identificeren op basis van het Account op Polaro, dat wil zeggen middels het e-mailadres). Over Boekingen welke tot stand komen doordat een Agent of Fotograaf spontaan – dat wil zeggen zonder dat hier een Aanvraag aan vooraf is gegaan – een Offerte stuurt naar een e-mailadres dat ten tijde van het uitbrengen van de Offerte reeds gekoppeld was aan het Account van een Polaro Gebruiker, worden wel Servicekosten geheven. 

8.8 Betaling aan Fotografiemedewerker en Toeleverancier

Betaling aan Fotografiemedewerker en Toeleverancier: De Agent geeft aan welk Fotografiemedewerker welke Fotografieverdiensten na aftrek van Servicekosten door Polaro toekomt, en indien sprake is van een Toeleverancier welk bedrag de Toeleverancier toekomt. De Fotografieverdiensten worden binnen uiterlijk vijf (zegge 5) werkdagen na uitvoering van de Opdracht uitbetaald, mits de betreffende begunstigde voor uitvoering van de Opdracht via de Website zijn/haar betalingsgegevens heeft verstrekt. Indien ook na het verzenden van een herinnering door Polaro wordt verzuimd om de betalingsgegevens binnen 12 (zegge twaalf) maanden na uitvoering van de Opdracht te verstrekken, vervalt het recht op de betreffende Fotografieverdiensten en staat het Polaro vrij deze aan te wenden ten bate van de eigen bedrijfsvoering.

9. Auteursrecht

9.1 Auteursrecht op Fotografisch werk van de Fotograaf

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf. Tenzij dit schriftelijk anders is bepaald tussen de Opdrachtgever en de Fotograaf. 

9.2. Licentie 

 1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 
 2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld. 
 3. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel lid 2 genoemde exploitatierecht. 
 4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf. 
 5. Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden

9.3 Inbreuk op auteursrecht

 1. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. 
 2. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade  waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

9.4. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten 

 1. De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. 
 2. De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht. 
 3. Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

9.5. Promotie

Beelden uit een reportage mogen door de Fotograaf gebruikt worden ter promotie van beroepsactiviteiten (website fotograaf, website Polaro, social media) 

 

10. Gebruik van de Website

10.1 Bevoegdheid Gebruik

De Gebruiker staat er jegens Polaro voor in dat de Gebruiker bevoegd is gebruik te maken van de Website (zixe onder andere 4.4 en 4.9) en dat de Gebruiker handelt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Bovendien staat de Gebruiker er jegens Polaro voor in dat hij/zij te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden zal nakomen en dat de Gebruiker zich zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.

10.2 Verbod verveelvoudiging, openbaarmaking of uitzending

Het is een Gebruiker enkel toegestaan informatie die de Gebruiker ontvangt van een andere Gebruiker te raadplegen voor persoonlijke doeleinden. De informatie mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder verveelvoudiging, openbaarmaking of uitzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Gebruiker in kwestie.

10.3 Verbod raadpleging Website op geautomatiseerde wijze

De Website is bedoeld voor persoonlijke raadpleging via normaal browserbezoek. Het op geautomatiseerde wijze (laten) raadplegen, “scrapen”, “crawlen” of “spideren”, of het raadplegen van (data op) de Website met behulp van andere technologie of software is derhalve niet toegestaan. Eventuele hyperlinks dienen Bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Polaro of de Gebruiker content aanbiedt. Daarnaast is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

10.4 Overige verboden gebruik Website

Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, is het een Gebruiker niet toegestaan de Website te gebruiken:

 1. Voor enig onwettig doel;
 2. Op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de Website in haar functionaliteit of gebruiksvriendelijkheid schade oploopt;
 3. Voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s;
 4. Voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard is of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie,ongemak of onnodige onrust;
 5. Op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon;
 6. Voor het verspreiden van enig materiaal met het oog op publiciteit, promotie en/of reclame zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Polaro.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Uitvoering van de Opdracht

Polaro is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de Opdracht en garandeert op geen enkele wijze dat het Fotografieopdracht van een via de Website geboekte Fotograaf van afdoende kwaliteit is.

11.2 Zorg Polaro

Polaro neemt bij haar werkzaamheden de zorg in acht welke van een goede bemiddelaar verwacht mag worden.

11.3 Vrijwaring aansprakelijkheid

Polaro (inclusief alle functionarissen, directeuren, medewerkers, aandeelhouders en/of agenten van ieder van hen) sluit iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid) die voortvloeit uit en/of verband houdt met:

 1. onze diensten;
 2. de Website;
 3. de juistheid van Gebruikerscontent;
 4. de Fotografieopdrachten, handelingen en/of nalatigheden van de Fotografen
 5. het (niet-)gebruik van deze Website.

11.4 Nalatigheid

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt of sluit op enige wijze de aansprakelijkheid van Polaro door dood of persoonlijk letsel als gevolg van enige nalatigheid door Polaro uit. Hetzelfde geldt voor enige aansprakelijkheid van Polaro uit hoofde van frauduleus handelen, (schending van) wettelijke rechten of enige andere aansprakelijkheid van Polaro die niet op grond van enige toepasselijke wet- of regelgeving kan worden uitgesloten en/of beperkt.

11.5 Beperking aansprakelijkheid

Indien en voor zover op Polaro enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de Prijs van de Boeking in kwestie.

11.6 Aansprakelijkheid Opdrachtgever

Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Opdrachtnemer of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht van de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor iedere aanspraak ter zake, tenzij sprake is van schade en/of verlies door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer, in welk geval Opdrachtnemer aansprakelijk is. De bewijslast ligt in dit kader bij de Opdrachtgever.

11.7 Schade aan fototoestellen/of apparatuur

Iedere schade aangebracht aan instrumenten, apparatuur e.d. van de Fotograaf dan wel Toeleverancier zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige evenementenbezoekers wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van fototoestellen/of apparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld.

11.8 Meerwerk

Ingeval van Meerwerk komen alle (on)kosten van Opdrachtnemer evenals additionele Servicekosten volledig voor rekening van de Opdrachtgever – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.9 Schade door niet of niet volledig voldoen aan Gebruiksvoorwaarden

De Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van Opdrachtnemer, voortvloeiende uit het door Opdrachtgever niet of niet volledig voldoen aan enige in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde garantie en/of verplichting.

11.10 Aanspraken uit hoofde van intellectueel eigendomsrechten

De Gebruiker vrijwaart Polaro voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op Gebruikerscontent. Polaro aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van Gebruikerscontent.

11.11 Onderlinge communicatie tussen Gebruikers

Polaro faciliteert de communicatie tussen Gebruikers onderling en heeft geen controle over de kwaliteit, veiligheid, integriteit en/of juistheid van hetgeen in deze communicatie gedeeld wordt. Derhalve aanvaardt Polaro geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de communicatie tussen Gebruikers onderling.

11.12 Gebruik van de website

Polaro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die volgt uit het gebruik van de Website, waaronder, maar niet uitsluitend, een afgewezen Aanvraag of een annulering.

11.13 Hyperlinks naar derden

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Polaro is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

11.14 Beveiliging en internet

Polaro spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Het is onmogelijk om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Polaro aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt.

12. Intellectueel eigendom content Polaro

12.1 Intellectuele eigendomsrechten Polaro content

Iedere Gebruiker erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die onderdeel uitmaken van de Polaro content op de Website, eigendom zijn en blijven van Polaro of haar licentiegevers en vallen onder het auteurs-, naburig- en databankenrecht van Polaro en overige toepasselijke regelgeving zoals het merkenrecht. Het is Polaro toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten.

12.2 Verbod downloaden, kopiëren, wijzigen of openbaar maken

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen die beschikbaar zijn op de Website te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij Polaro hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend waar het Polaro content betreft, of de Gebruiker in kwestie hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend waar het Gebruikerscontent betreft. Door akkoord te gaan met onderhavige Gebruiksvoorwaarden verleent de Gebruiker Polaro toestemming om de op de Website ingevoerde of geüploade Gebruikerscontent te downloaden en voor directe en indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, en deze hierbij al dan niet van een Polaro logo en/of andere Polaro uitingen te voorzien. Hiervoor is geen aanvullende schriftelijke toestemming benodigd.

12.3 Verbod kopiëren, wijzigen of ander gebruik broncode

Het is niet toegestaan de broncode van de Website te kopiëren, te wijzigen, te gebruiken als basis voor enig ander werk, of op enigerlei andere wijze te trachten de broncode te achterhalen, enig recht op de informatie en/of broncode te verkopen, toe te kennen, in sublicentie te geven, er een beperkt recht op te vestigen of op enigerlei andere wijze over te dragen.

12.4 Toestemming adverteren voor en/of met Fotograaf

Iedere Fotograaf verleent Polaro toestemming om te adverteren met expliciete vermelding van de naam en/of omschrijving van (de Fotografieopdracht van) de Fotograaf, via alle daartoe aan te wenden kanalen, zoals bijvoorbeeld en niet uitputtend via Google AdWords, sociale media, op beurzen en evenementen. Indien een Agent een Fotografenpagina zou verwijderen en daarbij niet langer wenst dat de Fotografenpagina in kwestie met Polaro wordt geassocieerd, dient de Agent Polaro hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar hallo@polaro.nl, waarna Polaro 6 (zegge zes) maanden de tijd krijgt om de advertenties in kwestie uit het publieke domein te verwijderen, voor zover dit binnen Polaro’s macht ligt.

13. Annulering

13.1 Mededelingsplicht

De Opdrachtgever dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met de Opdrachtnemer gesloten Boeking direct via de Website aan Opdrachtnemer mede te delen.

13.2 Verschuldigd bedrag

Onverminderd hetgeen in 5.9 bepaald is, ingeval de Opdrachtgever een Boeking annuleert is de Opdrachtgever de Prijs jegens Opdrachtnemer verschuldigd.

13.3 Aanvaarding aansprakelijkheid

De Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart Polaro en Opdrachtnemer volledig voor iedere aanspraak van enige derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de Boeking.

14. Ontbinding

14.1 Gerechtigd tot ontbinding

Partijen zijn gerechtigd de gesloten Boeking te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:

 1. Het faillissement van een der partijen is uitgesproken;
 2. De toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
 3. De Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;
 4. De Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
 5. Opdrachtnemer gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.

14.2 Opeisbaarheid vordering

Indien zich het geval voordoet als in artikel 13.1 omschreven, zal de eventuele vordering op de Gebruiker direct opeisbaar zijn.

15. Overmacht

15.1 Onvoorziene omstandigheden en overmacht

Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Opdrachtnemer diens verplichtingen uit hoofde van de met Opdrachtgever gesloten Boeking niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Opdrachtnemer als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:

 1. Mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
 2. Een dag van nationale rouw;
 3. Contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
 4. Werkstaking;
 5. Natuurrampen;
 6. Overlijden van de Opdrachtnemer dan wel ziekte of ongevalletsel bij de Opdrachtnemer van een dusdanige aard dat in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de Opdrachtnemer de Opdracht uitvoert, mits gestaafd door een verklaring van deze strekking door de behandelend arts/specialist;
 7. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van een bloed- en/of aanverwant in de eerste graad van de Opdrachtnemer, mits deze gebeurtenis zich voordoet binnen drie (3) dagen voor de geplande datum van uitvoering van de Opdracht en dit medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist;
 8. Het Fotografieopdracht van niet te voorziene complicaties tijdens de zwangerschap van de Opdrachtnemer, diens echtgenote of degene met wie de Opdrachtnemer duurzaam samenwoont (volgens opgave bevolkingsregister)

15.2 Rechten bij overmacht

Opdrachtnemer is ingeval van overmacht gerechtigd:

 1. Hetzij de Boeking met de Opdrachtgever (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige via de Website uit te sturen schriftelijke mededeling hiervan aan de Opdrachtgever, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Opdrachtnemer hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt. Daarnaast dient Opdrachtnemer Polaro per ommegaande te verwittigen door te bellen met Polaro’s Klantenservice en bij geen gehoor een e-mail van die strekking te sturen naar hallo@polaro.nl. Polaro stelt dan alles in het werk om gelijkwaardige vervanging van Opdrachtnemer voor Opdrachtgever te regelen, zonder enige garantie te verstrekken. Eventuele in redelijkheid te maken bijkomende kosten voor het boeken van een Fotografieopdracht van de vervangende Fotograaf komen hierbij voor rekening van Polaro, doch met een maximum van €250 (tweehonderdvijftig euro).
 2. In overleg met de Opdrachtgever de uitvoering van de Opdracht te verplaatsen naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 10.8 van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

15.3 Geen overmacht

Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffing aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever geen overmacht op. Ziekte van de Opdrachtnemer zonder dat dit medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist levert geen overmacht op. Deze situatie wordt door Polaro gezien en behandeld als no-show zoals uiteengezet in artikel 6.15.

16. Aanpassingen Polaro content

Polaro stelt alles in het werk om Gebruikers zo accuraat mogelijk te informeren over onze diensten, prijzen en tarieven. Desondanks geeft Polaro niet de garantie af dat de Polaro content altijd juist en volledig is. Polaro behoudt zich het recht voor om de Polaro content op ieder moment en zonder vooraankondiging te wijzigen. Polaro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (type)fouten.

17. Onderhoud Website

Polaro heeft als uitgangspunt de website voortdurend online te houden. Polaro behoudt zich echter het recht voor om (een gedeelte van) de Website (tijdelijk) buiten werking te stellen voor het aanpassen of het onderhouden van de Website. Voor eventuele gevolgen hiervan aanvaardt Polaro geen aansprakelijkheid.

18. Privacy

18.1 Gebondenheid Privacybeleid

Door je te registreren als Gebruiker ben je gebonden aan Polaro’s Privacybeleid.

18.2 Toestemming verwerking gegevens

Gebruikers verlenen Polaro toestemming om Gebruikerscontent die zij op de Website invoeren of Uploaden te verwerken en op te nemen in een of meer bestanden.

18.3 Verwerking van gegevens door Polaro

De verwerking van Gebruikerscontent door Polaro vindt plaats in het kader van, onder andere, het aanbieden van de diensten van Polaro, het beheer van de relatie tussen Polaro en de Gebruiker, het management van de technische infrastructuur, het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, het uitvoeren van marktstudies en markt- en gebruikersanalyses, het verbeteren van de technische infrastructuur van de Website en/of de gebruiksvriendelijkheid van de Website.

18.4 Anonieme gegevensverzameling over bezoek en gedrag

Naast de verwerking door Polaro van Gebruikerscontent voor de doeleinden vermeld onder 17.3, verzamelt Polaro gegevens met betrekking tot bezoek en/of gedrag van een Bezoeker op de Website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de Website zoveel mogelijk op de voorkeuren van de Bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt mogelijk en onder meer door het gebruik van cookies.

18.5 Toestemming sturen notificaties

De Gebruiker verleent Polaro toestemming om berichten te sturen in het kader van notificaties van Polaro en updates van enige betekenis aan het (de) e-mailadres(sen) en mobiele telefoonnummer(s) die Gebruiker via de Website heeft opgegeven.

19. Toepasselijk recht, geschillen, nietigheid en vernietigbaarheid

19.1 Nederlands recht

Op alle Boekingen gesloten via de Website en overeenkomsten gesloten met Polaro is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Bevoegde rechter

Indien een geschil niet in der minne geschikt kan worden of op enigerlei andere wijze kan worden beslecht, is de bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit enige via de Website gesloten Boeking of met Polaro gesloten overeenkomst.

19.3 Nietige of vernietigbare bepaling

Indien één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ingeval van nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn partijen gehouden ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepaling(en) nieuwe bepalingen vast te stellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke de bedoeling van de nietige of vernietigbare bepaling(en) zoveel als mogelijk weergeven.

20. Vragen en klachten

Voor vragen en/of klachten kan te allen tijde contact worden opgenomen met Polaro via hallo@polaro.nl. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden om je te helpen. Klachten worden door Polaro binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal degene die de klacht heeft ingediend op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.